காதலித்து கண்ணீர் விட்டு அழுவதை விட ஒரு றோஜா செடிக்கு தண்ணீர் விட்டு காத்திருங்கள் புன்னகையோடு பூக்களை பரிசளிக்கும் !!!